KAŽDÝ JSME ODPOVĚDNÝ ZA SVÉHO PSA !!!

Odpovědnost majitele psa

Každý z nás je odpovědný sám za sebe, svou rodinu, majetek. Pro případné vzniklé škody na sobě či na druhých se pojistíme – zdravotní pojištění, povinné ručení, životní pojištění, důchodové pojištění …….. A co Váš psí miláček? Jak říká zákon viz. níže, každý majitel psa je zodpovědný za škody způsobené naším psím kamarádem. Cokoli se může stát: „ pes se polekal – skočí do silnice - dopravní nehoda …..,  Vaše štěňátko rozkouše boty návštěvě? Kdo bude muset nahradit škodu? Váš chlupáč to nejspíš nebude, ten škodu nezaplatí  L.

 

 Pořídíme-li si psa, vzniká nám nepochybně i mnoho povinností. Z právního hlediska se majitel (vlastník) psa obecně stává odpovědným za chování svého psa! Od ledna 2014 byl novelizován občanský zákoník, který v současné podobě přináší mnoho změn a to také v oblasti zvířat – dříve „věcí“. Dle občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.  Pokud pes způsobí škodu (na věci - rozkouše věc, na zdraví - pokouše někoho),

 je vlastník (majitel) psa za tuto škodu odpovědný. Dle nového občanského zákoníku již zvířata nejsou věci a tím se mění mnoho věcí. Majitel psa bude za škodu jím způsobenou odpovídat vždy, a to bez ohledu na učiněná opatření nebo námitku, že „za to nemůže.“  Způsobil váš pes někomu škodu? Tak ji musíte nahradit. A nezáleží na tom, jestli bylo pod vaším dohledem nebo jste ho někomu svěřili (např. pejska Vám venčí kamarád). Za psa nesete zodpovědnost dokonce, i když vám uprchne nebo se zatoulá. Kamarád však bude poškozenému odpovídat společně s vámi. Tedy způsobenou škodu zaplatíte společně.

 

Pokud někdo ukradne psa Vám nebo někomu, komu jste ho svěřili, zodpovídá za něj zloděj. Musíte ale prokázat, že jste krádeži svého psa nemohli zabránit. Pokud to neprokážete, zodpovídáte za případnou škodu způsobenou psem společně se zlodějem.

 

To, že pes není věc, se odráží i v oblasti náhrady škody. Pokud vám tedy jiný pes pokouše toho Vašeho, můžete po majiteli psa požadovat zaplatit náklady za léčbu. I v náhradě škody u psů platí, že náklady musejí být přiměřené.

 

Občanský zákoník rozlišuje v rámci způsobu náhrady škody tzv. skutečnou škodu (např. rozkousaný notebook) a ušlý zisk (v důsledku rozkousání notebooku nemůže poškozený vykonávat svou práci). Obecně je osoba odpovědná za škodu povinna hradit tuto skutečnou škodu a ušlý zisk poškozeného pak v tom případě, pokud poškozenému nějaký zisk v důsledku škody ušel. Škoda se dle občanského zákoníku hradí v penězích, nebo je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu (např. opravou věci). Nový občanský zákoník toto uvedení do původního stavu upřednostňuje před finanční náhradou věci nové.

 

Co se týče škody na zdraví, zde je nutné vzít na zřetel, že tato otázka může mít i dopady trestně-právní, popř. správně-právní (přestupek). Zák. č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, upravuje tzv. přestupky proti občanskému soužití. Dle tohoto zákona se přestupku dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, přičemž za tento přestupek lze uložit až pokutu do 3000,- Kč.

 Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákoník upravuje skutkovou podstatu trestního činu ublížení na zdraví. Trestní zákoník rozlišuje úmyslnou formu ublížení na zdraví (např. úmyslné poštvání psa na jinou osobu) a nedbalostní formu (např. pes uteče).

 Ust. § 221 trestního zákoníka uvádí, že kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich povinnosti,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto činem smrt.

Trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti je upraven v ust. § 223 a 224 trestního zákoníku. Za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti může soud uložit v případě ublížení na zdraví psem až 2 léta odnětí svobody, nebo zákaz činnosti, a to v případě, že je tímto trestným činem způsobena těžká újma na zdraví nebo smrt.

Co se týče samotné otázky nedbalosti - platí, že k naplnění skutkové podstaty ublížení na zdraví z nedbalosti stačí nesplnění takové povinnosti, která má za následek útok psa na člověka a způsobení újmy na zdraví. Může se jednat např. o špatný stav oplocení, na základě kterého pes může utéct a zaútočit na osobu.

K tomu, aby byla naplněna skutková podstata trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, postačí, když je trestný čin spáchán z tzv. nevědomé nedbalosti - kdy pachatel sice nevěděl, že může způsobit takové ohrožení, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět měl

De facto každý chovatel psa si musí být vědom toho, že pes může způsobit újmu na zdraví.

 Důležité je si uvědomit, že pachatelem trestného činu ublížení na zdraví (ať již ve formě úmyslné, nebo nedbalostí), nemusí být vždy majitel psa, může se jednat i o jinou osobu - např. osobu, která si psa od jeho majitele půjčila.

Je vidět, že pořídíme-li si psa, neznamená to pro nás pouze radosti, ale i starosti - odpovědnost.

Na finančním trhu je veliká škála prostředků, jak se pro případ některých nežádoucích situací pojistit.

 

Možná už máte pojištění odpovědnosti, kde je zahrnuto zvíře (dříve bráno jako věc).

Pokud chcete mít ale jistotu, že pro případ nehody způsobené Vašim mazlíkem budete kryti, navštivte či kontaktujte nezávazně:

 

Karla Kronková
manažer obchodní skupiny
M +420 739 959 864

karla.kronkova@generali.com

 

Ondřej Pešek
Poradce
M +420 737 507 053

ondrej_pesek@generali.cz

oblastní kancelář Svitavy

Generali Pojišťovna a.s.
Purkyňova 206
568 02 Svitavy
T +420 461 531 331

 

 

Rádi Vám poradí a shlédnou Vaše již sjednané smlouvy.

 

Anketa

Měli byste zájem o půldenní či celodenní seminář poslušnosti (teorie + praxe) + pes

ANO 310 82%
NE 68 18%

Celkový počet hlasů: 378

Přihlášení do školičky/kurzu

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: